A Polgári Törvénykönyv 6:518. §-a kimondja, hogy a törvény tiltja a jogellenes károkozást, a 6:519. §-a pedig rögzíti, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Erre tekintettel az általunk javasolt lépések általában a következők:

Általánosságban elmondható, hogy a kártérítési igény esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a károsult tulajdonosnak kell bizonyítania azt, hogy kára keletkezett, annak mértékét, valamint azt, hogy a keletkezett kára a szomszéd lakással van összefüggésben. Ennek megfelelően szükség van például fényképekre a beázásról, szakvéleményre a kár mértékéről, árajánlatra a helyreállításról, vagy annak számlájára.

Mindezek birtokában írásban fel kell szólítani a másik felet, hogy a károsult által bizonyított kárt a Ptk. szabályainak megfelelően a károsult részére térítse meg. A levélben tájékoztatni kell Őt arról is, hogy amennyiben nem tesz eleget kártérítési kötelezettségének, úgy a károsult igényét jogi úton fogja érvényesíteni, melynek esetlegesen felmerülő költségei is a károkozót fogja terhelni.

Amennyiben ez eredménytelen, a kár összege tekintetében fizetési meghagyással lehet élni. A fizetési meghagyás egy, a pénzkövetelések érvényesítésére egyszerűsített polgári nemperes eljárás, mely során a közjegyzők járnak el. Igényét a jogosult jogi képviselő útján, vagy személyesen bármelyik közjegyzőnél is benyújthatja.