ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(„ÁSZF”)

 

INHOUSE FINANCE KFT.

 

1. AZ ÁSZF TÁRGYA

1.1. Szoftver

Az InHouse Finance Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) az általa fejlesztett társasházkezelői, és -ügyviteli szoftverekhez ad felhasználási jogot ügyfeleinek (a továbbiakban: „Szoftver”), amely Szoftver az ügyfelek által kezelt társasházak adminisztrációs, nyilvántartási, pénzügyi stb. ügyeinek intézéséhez nyújt támogatást és elektronikus felületet. A Szoftvernek az alábbi típusai lehetnek:

1.1.1. On-premises szoftver: az ügyfél saját eszközére telepített szoftver, amelynek nincs felhő-háttere és hozzáférése;
1.1.2. Vékonykliens Cloud szoftver: részben az ügyfél saját eszközére telepített, részben a vonatkozó felhőalapú adatbázisokból áll, amelyeket egy távoli VPS-szerverre történő telepítéssel vagy az interneten keresztül érhetők el;
1.1.3. Cloud szoftver: a vonatkozó felhőalapú adatbázisok és alkalmazásokból áll, amelyeket egy távoli VPS-szerverre történő telepítéssel vagy az interneten keresztül érhetők el;

1.2. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Szoftverhez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Szoftver típusának és az Egyedi Szerződésben foglalt megállapodásnak megfelelően (a továbbiakban együtt és bármelyik külön-külön: „Kapcsolódó Szolgáltatások”)

1.2.1. telepítés
1.2.2. karbantartás
1.2.3. frissítés
1.2.4. helpdesk, ügyfélszolgálat
1.2.5. hibaelhárítás távoli eléréssel
1.2.6. hibaelhárítás kiszállással.

1.3. A Szolgáltató a Szoftver felhasználási jogát és a Kapcsolódó Szolgáltatásokat társasházak képviseletére és ügyeik vitelére megbízott közös képviselőknek nyújtja (a továbbiakban: „Ügyfél”). A félreértések elkerülése véget Szolgáltató rögzíti, hogy az egyes Ügyfelek által kezelt társasházak lakói, az azokat alkotó albetétek tulajdonosai nem minősülnek ügyfélnek, részükre a Szolgáltató nem nyújt szolgáltatást abban az esetben sem, ha a Szoftver egyes funkciói és egyes Kapcsolódó Szolgáltatások e lakók számára is elérhetőek az Ügyfél rendelkezése szerint.

1.4. Az Ügyfél a Szoftver felhasználására és a Kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlat elfogadása alapján egyedi szerződést (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) köt a Szolgáltatóval, amelyben a felek meghatározzák a felhasználni kívánt Szoftver típusát, az igénybe venni kívánt Kapcsolódó Szolgáltatások körét, az Ügyfél által kezelt albetétek számát és bármely egyéb egyedi feltételt a felek megállapodása szerint. A felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés együttesen szabályozzák (a továbbiakban együtt: „Szerződés”).

 

2. AZ ÁSZF HATÁLYA, ALKALMAZÁSA

2.1. A jelen ÁSZF a Szerződés szerves részét képezi, és a Szerződés aláírásával az Ügyfél elfogadja azt, és megerősíti, hogy elolvasta és megértette azokat.

2.2. Az Ügyfél csak akkor használhatja a Szoftvert és akkor veheti igénybe a Kapcsolódó Szolgáltatásokat, ha az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et.

2.3. Ha a Szerződés bármely rendelkezése ellentétes a jelen Feltételekkel, mindig a Szerződés rendelkezése az irányadó.

 

3. DÍJAK

3.1. A Szolgáltató által a Szoftverre adott felhasználási jog és a Kapcsolódó Szolgáltatások egységdíja, ami a https://webhazmester.com/ weboldalon megtalálható, vagy árajánlat formájában kapott és mindkét fél részéről elfogadott egyedi konstrukció, aminek az egységi eleme egy albetétre eső díj (a továbbiakban: „Egységdíj”). Az Ügyfél által a Szerződés alapján fizetendő díj összege az Egységdíj és az Ügyfél által a Szoftver segítségével kezelni kívánt albetétszámok szorzata (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”).

3.2. A Szolgáltató 30 albetétszámnál kevesebb albetétre nem szolgáltat. Ennek megfelelően, amennyiben az Ügyfél által kezelt vagy kezelni kívánt albetétszám 30-nál kevesebb, akkor Ügyfél 30 albetétre köteles a Szolgáltatási Díjat megfizetni. Az Ügyfél igény esetén akár néhány albetéttel is növelheti az állományát.

3.3. Amennyiben az Ügyfél által kezelt albetétszám a Tartam alatt megemelkedik, Ügyfél köteles erről 5 munkanapon belül írásban értesíteni Szolgáltatót. A Szolgáltatási Díjat az Ügyfél a bejelentést követő hónaptól a megemelkedett albetétszám alapján köteles megfizetni.

3.4. Amennyiben az Ügyfél által kezelt albetétszám a Tartam alatt lecsökken, Ügyfél köteles erről 5 munkanapon belül írásban értesíteni Szolgáltatót. A Szolgáltatási Díjat az Ügyfél a bejelentést követő hónaptól a csökkentett albetétszám alapján köteles megfizetni.

3.5. Amennyiben az Ügyfél a Tartam alatt úgy dönt, hogy a Szoftver Szerződésben szereplő típusáról egy másik típusra tér át, a felek megállapodnak a Szerződés módosításáról és a típusváltás esetleges külön díjáról. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az 1.1.1 pont szerinti típus közeljövőben tervezett kivezetése miatt e pont szerinti változtatási joga csak az 1.1.1-1.1.3 pontok szerinti típusok sorrendjében a következő vagy azt követő típusra történő váltásra terjed ki, azaz pl. nem jogosult Cloud-szoftverről On-premises szoftverre váltani.

3.6. Amennyiben a Szerződés az 5.2 pont szerint automatikusan megújul és Szolgáltató egyéb áremelést nem alkalmaz, az Egységdíj automatikusan, előzetes értesítés nélkül indexálódik a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, a megelőző naptári évre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindexváltozás mértékével. A fentiek alkalmazása semmilyen körülmények között nem vezethet az Egységdíjnak az előző időszaki Egységdíj összegéhez képest történő csökkenéséhez. Amennyiben a fentiek alkalmazásával az Egységdíj kevesebb lenne, mint az előző időszaki Egységdíj, úgy abban az időszakban az előző időszaki Egységdíj fizetendő. Ha a fenti index publikálása megszűnik vagy bármely okból nem használható, helyette automatikusan egy hozzá leginkább hasonló, a megelőző években az eddig használttal megközelítőleg azonos tendenciát mutató, lehetőleg az euró övezetben használt index kerül alkalmazásra.

3.7. Szolgáltató a Kapcsolódó Szolgáltatásokon felül további egyedi szolgáltatásokat is nyújthat az Ügyfélnek (pl. adatmigráció), amelynek feltételeiről és díjáról a felek külön megállapodást kötnek.

3.8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Egységdíjat egyoldalúan, a Tartamon belül is módosítsa. A díjmódosításról legalább 60 nappal a módosított díj alkalmazását megelőzően köteles írásban értesíteni az Ügyfelet.

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A felek eltérő megállapodása hiányában a Szolgáltatási Díjat a tárgyhónapot megelőzően előre köteles az Ügyfél megfizetni. Szolgáltató a számláját a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig köteles kiállítani. Ügyfél a számlát az azon megjelölt fizetési határidőben köteles kiegyenlíteni Szolgáltató számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással. Szolgáltató a Szerződés létrejöttekor két számlát állít ki, egyet a Szerződés megkötésének napjától az érintett hónap utolsó napjáig tartó időtartamra időarányosan járó Szolgáltatási Díjról és egy másikat a fent leírtaknak megfelelően a Szerződés megkötésének hónapját követő hónapra esedékes Szolgáltatási Díj összegéről.

4.2. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Szolgáltató számláit és egyéb számviteli dokumentumokat kizárólag elektronikus formában kapja meg.

 

5. TARTAM, AUTOMATIKUS MEGÚJULÁS

5.1. A felek Egyedi Szerződésben rögzített eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés 12 hónapos határozott tartamra jön létre (a továbbiakban: „Tartam”). A Tartam a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától, vagy, amennyiben ilyen van, a felek által az Egyedi Szerződésben rögzített hatálynaptól számítandó (a továbbiakban: „Kezdőnap”).

5.2. A Tartam lejártának napját követő naptól a Szerződés automatikusan megújul a Tartammal azonos időtartamra és ugyanabban a modulban, kivéve, ha az Ügyfél a Szerződést legkésőbb 90 nappal a megújítás időpontja előtt felmondja. Ebben az esetben a Szerződés a Tartam lejártának napján megszűnik.

5.3. A Szerződés megújulása esetén a Szolgáltatási Díjat a megújulás napján hatályos Egységdíj és a megújulás napján az Ügyfél által kezelt albetétek száma alapján kell kiszámítani, kivéve, ha a Szolgáltató és az Ügyfél másként állapodnak meg.

 

6. KORLÁTOZÁS, FELFÜGGESZTÉS

6.1. Ha az Ügyfél nem vagy késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségeit, a Szolgáltató az Ügyfélnek küldött írásbeli felszólítással egyidejűleg jogosult:

6.1.1. a Szoftver funkcióinak korlátozására (pl. az információk hozzáadása, módosítása vagy törlése – olvasási mód);
6.1.2. a Kapcsolódó Szolgáltatások korlátozására, ideértve különösen a frissítéseket, a karbantartást és a hibaelhárítást.

6.2. Ha az Ügyfél az eredeti esedékességtől számított 30 nap elteltével sem teljesíti fizetési kötelezettségeit, a Szoftver felhasználására való jogosultság és a Kapcsolódó Szolgáltatások nyújtása teljes egészében felfüggeszthető (deaktiválás), amelyről az Ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben az Ügyfél az értesítésben meghatározott tartam, ennek hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és az Ügyfél által kezelt adatokat saját tárhelyéről törölni egy biztonsági tükörmásolat Ügyfél részére történő kiadása mellett.

6.3. Amennyiben a fentiekben meghatározott határidőkön belül Ügyfél fizetési kötelezettségeit teljesíti, a Szoftver és a Kapcsolódó Szolgáltatások újra aktiválásra kerülnek.

6.4. A Szoftver felhasználására való jogosultság és a Kapcsolódó Szolgáltatások nyújtásának Ügyfél fizetési kötelezettségei elmulasztása miatti felfüggesztése vagy korlátozása nem jogosítja fel az Ügyfelet a felfüggesztés vagy korlátozás időpontjára járó összegek visszatérítésére vagy meg nem fizetésére.

 

7. SZOFTVERTÍPUS KIVEZETÉSE, KÖTELEZŐ TÍPUSVÁLTÁS

7.1. A Szolgáltató jogosult a Szoftver egyes típusainak fejlesztését és alkalmazását megszüntetni, amely esetben jogosult az Ügyfél a Szoftver egyik típusára vonatkozó felhasználási jogát a Szoftver egy másik típusára áthelyezni (a továbbiakban: „Áthelyezés”). A Szolgáltató értesítést küld az Ügyfélnek az Áthelyezésről és különösen a Szoftver új típusának Egységdíjáról a Szerződésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: „Értesítés”). Az Értesítést az azt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, amikor a Szolgáltató elküldi az Értesítést az Ügyfélnek.

7.2. Az Ügyfélnek az Értesítés kézbesítésétől számított 10 munkanap áll rendelkezésére, hogy kifejezze az Áthelyezéssel való egyet nem értését.

7.3. Ha az Ügyfél a fenti határidőn belül írásban úgy nyilatkozik, hogy nem ért egyet az Áthelyezéssel, a Szolgáltató köteles tiszteletben tartani az Ügyfél kívánságát és a Szoftver felhasználása a Szoftver Ügyfél által igénybe vett típusának tényleges kivezetéséig változatlanul a Szerződés szerint történik. Az Ügyfél azonban tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Értesítés megtétele után már nem támogatja az abban foglalt Szoftver típust, azaz a Kapcsolódó Szolgáltatások korlátozottan vagy nem lesznek elérhetőek az Ügyfél számára. A Szerződés a Szoftver Ügyfél által igénybe vett típusának tényleges kivezetése időpontjában az Ügyfél Áthelyezéshez hozzájáruló nyilatkozata és a vonatkozó Egyedi Szerződés módosításának hiányában a kivezetés napjával megszűnik.

 

8. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés létrejöttétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elkezdödjön a Szoftver az Ügyfél rendelkezésére állásának folyamata.

8.2. A Szolgáltató és az Ügyfél eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató biztosítja az egyes szoftvermodulok telepítését a szerveren vagy az Ügyfél munkaállomásain, illetve a hozzáférés biztosítását a felhő-alapú adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz.

8.3. A Szolgáltató felelős a Szoftver megfelelő működéséért, a jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokra is figyelemmel.

8.4. A Szolgáltató vállalja, hogy Magyarország új jogszabályaiból adódóan frissítéseket biztosít a Szoftverhez, és ezeket a frissítéseket a jogszabályváltozások hatálybalépésének időpontjáig elérhetővé teszi az Ügyfél számára.

8.5. A Szolgáltató felelős az Ügyfél által tett hiba- és hibabejelentésekkel kapcsolatos technikai kérdések megoldásáért (a továbbiakban: „Incidens”). Az Ügyfél az Incidenst a Szolgáltatónak írásban vagy telefonon köteles bejelenteni a hiba észlelését követően késedelem nélkül. A Szolgáltató nem felel a hiba késedelmes bejelentéséből eredő károkért.

8.6. A Szolgáltató köteles az Incidens megoldását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni és a megoldás megkezdését az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja.

8.7. Amennyiben ez lehetséges, a Szolgáltató először távoli hozzáférésen keresztül ad tanácsot a vonatkozó Incidens megoldása érdekében. Ha egy adott Incidens megoldása távoli eléréssel nem lehetséges, a Szolgáltató az Ügyfél szerverének helyszínén nyújt megoldást.

8.8. Az Incidens megoldottnak tekintendő:

• ha az Incidens oka megszűnt, és az Incidens többé nem fordul elő; vagy
• ha a Szolgáltató olyan utasításokat ad az Ügyfélnek, amelyek végrehajtása megakadályozza az Incidens bekövetkezését (alternatív megoldás).

8.9. A Szolgáltató idővel új verziókat tesz elérhetővé a Szoftver jelenlegi típusaihoz, illetve új típust fejleszthet a Szoftverből, hogy javítsa annak könnyű használhatóságát, új funkciókat vezessen be, új technológiákat vagy programozási technikákat alkalmazzon, és megfeleljen az új vonatkozó jogszabályoknak. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az új verziók megváltoztathatják a Szoftver működését, beleértve a működési eljárások és a felhasználói felületek, valamint az Ügyfélre vonatkozó technikai követelmények (pl. operációs rendszer vagy böngésző verziók és frissítések) változásait.

8.10. A Szolgáltató havi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít a Cloud-szoftver típus esetén. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél saját internetkapcsolatának kieséséért vagy más, a Szolgáltató által ésszerű ellenőrzésen kívül eső internetes kommunikációs zavarokért, és az ilyen kiesések és meghibásodások nem számítanak bele fenti rendelkezésre állási szintbe.

8.11. Ha a Szoftver az Ügyfél számára kizárólag a Szolgáltatónak tulajdonítható okokból nem érhető el, és a kiesés meghaladja az utolsó naptári hónap óráinak 0,5%-át, az Ügyfél a Szolgáltatási Díj visszatérítését kérheti, amelynek összege a következőképpen számítandó ki: az éves Szolgáltatási Díj 1/12-e osztva 720-al és megszorozva a Szoftver kiesésének teljes órákban kifejezett időtartamával.

 

 

9. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGI

9.1. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatási Díjat a Szerződésnek megfelelően megfizetni.

9.2. Az Ügyfélnek tilos bármilyen formában hozzáférést biztosítani a Szoftverhez harmadik fél számára, beleértve az Ügyfél szervezetén kívüli szervezeteket is.

9.3. Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Szoftver és a Szoftver jelszavainak biztonságáért és titkosságáért. A Szoftverrel és a Szoftveren az aktuális hozzáférési jelszóval végzett összes művelet az Ügyfél cselekményének tekintendő, azokért az Ügyfél felel.

9.4. Az Ügyfél felelős a Szoftverrel való visszaélésért, jogosulatlan hozzáférésért vagy a Szoftver bármely más olyan használatáért, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat.

9.5. Az Ügyfél kizárólagosan felelős a személyes adatok megfelelő kezeléséért a Szoftveren belül, valamint az összes alkalmazandó adatvédelmi törvénynek és szabályozásnak való teljes megfelelésért.

9.6. Az Ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni a Szoftver bármilyen meghibásodását vagy üzemzavarát attól az időponttól kezdve, amikor tudomást szerzett az ilyen meghibásodásról vagy üzemzavarról.

9.7. Az On-premises szoftvertípus esetében az Ügyfél vállalja, hogy a Szoftver használatának időtartamára beállítja és karbantartja működési környezetét, beleértve a szoftver- és hardverinfrastruktúrát.

 

10. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

10.1. A Szolgáltató nem felelős a következőkért:

10.1.1. A Szoftver Ügyfél általi felhasználásával való visszaélésből eredő károk és információvesztés, beleértve a Szoftverhez való hozzáférési adatok (bejelentkezés vagy jelszó) elvesztését.
10.1.2. A rosszindulatú szoftverek, vírusok, hackertámadások és/vagy egyéb illegális tevékenységek által okozott információk és adatok károsodása és elvesztése.
10.1.3. A Szolgáltató által hozzáférési joggal nem felruházott harmadik felek általi rombolás vagy beavatkozás okozta károk és információvesztés, vagy a Szolgáltató ésszerű ellenőrzésén kívül eső okok miatt keletkezett károk (pl. természeti katasztrófa vagy az Ügyfél szerverének vagy internetkapcsolatának meghibásodása).
10.1.4. Az Ügyfél vagy a Szolgáltató más ügyfelei által a Szoftveren, különösképpen a felhő-tárhelyen keresztül elérhetővé tett adatbázisok és konkrét tartalmak által harmadik feleknek vagy az Ügyfélnek okozott károk.
10.1.5. Az Ügyfél adatainak pontatlanságából és hibáiból, valamint a Szoftveren keresztül elérhető információkkal való visszaélésből eredő károk.

10.2. Bármilyen Incidens esetén és a Cloud-szoftver típus alkalmazása esetén az abban tárolt információk elvesztése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy visszaállítja a Szoftvert az Incidens időpontját megelőző utolsó érvényes biztonsági másolatra.

10.3. Az Ügyfél kérheti a Szoftverben szereplő albetétekre vonatkozó információk archiválását (amennyiben ilyen funkció rendelkezésre áll), az archiválási díj megfizetése mellett arra a teljes időszakra vonatkozóan, amelyre az archiválást kéri.

10.4. A Szolgáltató felelősségének korlátozása nem vonatkozik a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal az Ügyfélnek okozott közvetlen károkra.

10.5. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató maximális felelőssége nem haladhatja meg az Ügyfél által a Szoftver és a Kapcsolódó Szolgáltatások igénybevételének utolsó 12 hónapjában a Szolgáltató részére kifizetett összeget.

10.6. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftver elérése átmenetileg korlátozott lehet tervezett vagy nem tervezett karbantartás miatt, előre nem látható, sürgősségi karbantartást igénylő helyzet miatt, vagy bármely más okból, a Szolgáltató saját belátása szerint. Ahol észszerűen lehetséges, a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfelet előre értesítse a tervezett leállásokról.

10.7. A Szolgáltató felelős a Szoftver Szerződésnek megfelelő működéséért. Az Ügyfél saját belátása és kockázata szerint használja a Szoftvert és veszi igénybe a Kapcsolódó Szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szoftver biztonságáért vagy védelméért.

10.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Szoftver bármelyik funkcióját, valamint azokat a technikai követelményeket, amelyeken a Szoftverhez való hozzáférés múlik. Ilyen esetben a változásokról az Ügyfél e-mailben vagy a Szoftverhez való hozzáféréskor kap értesítést.

10.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szoftver funkcionalitását vagy működését érintő bármilyen változásról az Ügyfelet 30 nappal az ilyen változás aktiválása/hatályba lépése előtt írásban értesíti.

10.10. A Szoftver jelen pont szerint bejelentett módosításokat követő használatával az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ilyen módosításokat.

 

11. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

11.1. A Szoftver, beleértve minden ipari és szellemi tulajdonjogot, szoftvert, adatbázist, kódot, kézikönyvet és minden egyéb, a Szoftver részeként elérhetővé tett anyagot, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A Szolgáltató korlátozott, világméretű licencet biztosít az Ügyfélnek a Szoftver és annak bármely frissített verziójának használatára. A licenc nem kizárólagos és semmilyen formában nem átruházható, az albetétek számára és a szerződési időszakra, valamint a megállapodásban és/vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb feltételekre korlátozódik. A félreértések elkerülése végett, az Egységdíj tartalmazza a licencdíjat.

11.2. Az Ügyfél nem jogosult:

11.2.1. a Szoftvert allicenszbe adni, eladni, bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni, átruházni, sokszorosítani, átruházni, terjeszteni, szolgáltatásként vagy ügynökségen keresztül kínálni, vagy más módon harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni;
11.2.2. a Szoftvert módosítani, másolni, lefordítani vagy a Szoftveren vagy annak funkcióin alapuló bármilyen származékos művet létrehozni;
11.2.3. a Szoftver reprodukálását, visszafejtését vagy bármilyen újratervezését elfogadni, engedélyezni vagy jóváhagyni;
11.2.4. a Szoftvert olyan módon vagy olyan célra használni, amely sérti az általános etikai vagy erkölcsi normákat, a jó erkölcsöt és a tisztességes kereskedelem szabályait, sérti harmadik felek jogait, beleértve a titoktartási, személyes adatok vagy egyéb tulajdonjogok megsértését, vagy sérti az alkalmazandó törvényeket vagy a jelen ÁSZF-et;
11.2.5. bármilyen olyan intézkedést tenni, amely a Szolgáltató saját belátása szerint indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat a Szolgáltató technológiai infrastruktúrájára, vagy más módon indokolatlanul nagy terhet ró a Szoftverre.

11.3. A törvény által kifejezetten nem megengedett mértékben az Ügyfél nem szedheti szét, nem dekompilálhatja, nem végezhet visszafejtést, és nem használhat semmilyen más eljárást a Szoftver forráskódjának felfedésére, továbbá az Ügyfél nem használhatja a Szoftver tartalmát vagy összetevőit hasonló megoldások fejlesztésére, előállítására vagy forgalmazására.

11.4. Az On-premises szoftvertípus esetében a következők is érvényesek:

11.4.1. A licensz értelmében az Ügyfél nem kap hozzáférést a Szoftver forráskódjához, illetve nem kap jogot a forráskód megváltoztatására, módosítására, rekonstruálására vagy tesztelésére semmilyen módon a Szolgáltató know-how-jának vagy az abban foglalt üzleti titkok megszerzése érdekében, illetve a forráskód vagy annak részei elemzésének elvégzésére; ideértve, ha harmadik félnek ilyen cselekményeket enged akár szándékosan, akár gondatlanságból.
11.4.2. Az Ügyfél vállalja, hogy megőrzi a Szoftver forráskódjának titkosságát azáltal, hogy nem hozza nyilvánosságra vagy más módon közli harmadik féllel, illetve nem engedi, hogy harmadik fél bármilyen módon felhasználja a forráskódot, továbbá, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bizalmasan kezeli a forráskódot, és nem él vissza azzal a Szolgáltató kárára, illetve nem használja fel azt a Szoftver használatán kívül más célra.

 

12. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani vagy kiegészíteni. A Szolgáltató legalább 2 hónappal az ÁSZF új verziójának hatályba lépése előtt értesíti az Ügyfelet az ÁSZF változásairól. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet az ÁSZF módosításával vagy kiegészítésével, írásban erre hivatkozással felmondhatja a Szerződést. A felmondást legkésőbb az ÁSZF új verziójának hatályba lépése előtt kell közölni, amely esetben a Szerződés az ÁSZF új verziójának hatálybalépésének napján megszűnik.

12.2. A Tartam alatt a Szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem mondható fel. E korlátozás nem érinti az Ügyfél 5.2. pontban foglalt, az automatikus megújulás megakadályozására vonatkozó jogát.

12.3. Az Ügyfél a Szolgáltatást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a Szolgáltató teljes egészében neki felróható okokból nem teljesíti a Szerződésből eredő kötelezettségeit:

12.4. A Szolgáltató a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megsérti és felhívás ellenére sem orvosolja a szerződésszegést. Különösen jogosult a Szolgáltató a Szerződést felmondani a 6.2. pont szerinti esetben

12.5. Megszűnik a Szerződés a határozott idő lejártának napjával, amennyiben az Ügyfél a Szerződést legkésőbb 90 nappal a megújítás időpontja előtt felmondja, továbbá, ha az Áthelyezéshez az Ügyfél nem járult hozzá, a szoftvertípus kivezetésének napjával.

12.6. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató 30 napos időtartamot biztosít az Ügyfél számára az Ügyfél adatainak kimentésére. Ezen időszak lejárta után az Ügyfél összes információja, beleértve az Ügyfél által feltöltött adatokat is, törlésre kerül. Amennyiben erre Ügyfél igényt tart, felek külön megállapodása alapján és külön díj ellenében Szolgáltató informatikai támogatást nyújt az Ügyfél Szoftverben tárolt, azzal kezelt információinak más szoftver által is olvasható formátumban történő kimentéséhez.

12.7. A Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató által a Szoftverrel kapcsolatban az Ügyfél részére engedélyezett valamennyi szellemi tulajdonra vonatkozó engedély megszűnik, és az Ügyfél köteles haladéktalanul beszüntetni az ilyen szellemi tulajdon használatát, és eltávolítani azt minden eszközről. Az On-premises szoftvertípus esetén az Ügyfél köteles azonnal leállítani a szoftver használatát, eltávolítani a szoftvert az összes általa használt eszközről.

 

13. KOMMUNIKÁCIÓ

13.1. Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti kommunikáció e-mailben történik a felek Egyedi Szerződésben megadott email címére küldött írásbelinek minősülő üzenetekkel.

13.2. Az Egyedi Szerződésben rögzített email címre küldött üzenet kézbesítettnek tekintendő:

13.2.1. olvasásérkeztetéssel küldött levél esetén a visszaigazolásban feltüntetett időpontban;
13.2.2. olvasásérkeztetés hiányában vagy az erről szóló visszaigazolás elmaradása esetén a feladástól számított 2. munkanap 9.00 órakor.

13.3. Az Ügyfél köteles az email címe megváltozását 2 munkanapon belül bejelenteni Szolgáltatónak. Szolgáltató nem felel az email cím változás késedelmes bejelentéséből eredő esetleges károkért. Az eredeti e-mail címre küldött közlések mindaddig érvényesnek tekintendők, amíg az új e-mail címet az Ügyfél be nem jelenti Szolgáltató felé.

 

14. SZEMÉLYES ADATOK

14.1. Az Ügyfél az adatkezelőnek minősül minden olyan személyes adat tekintetében, amelyet a Szoftveren keresztül és a Szoftver funkcióinak használatával bevisz, tárol, létrehoz, archivál, hozzáfér, lekérdez és más módon kezel, beleértve a Szoftveren keresztül elérhető harmadik felek szolgáltatásainak funkcióit is. A Szoftver felhasználása és a Kapcsolódó Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató az Ügyfél által kezelt személyes adatok adatfeldolgozójaként jár el. A személyes adatoknak a Szolgáltató által az Ügyfél nevében történő feldolgozása a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött adatfeldolgozói szerződéssel összhangban történik.

14.2. A Szolgáltató külön feldolgozhat anonim adatokat és statisztikai adatokat a Szoftver és annak egyes funkcióinak használatával kapcsolatban.

 

15. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

A Szerződésre és a jelen ÁSZF értelmezésével kapcsolatos minden kérdésre a magyar jog irányadó. A felek közötti bármely jogvitában a hatáskörrel és illetékességgel bíró magyar bíróság jár el.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről
a(z) [_____] mint a személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő)
és a(z)
InHouse Finance Kft., székhelye: [1097 Budapest, Nádasdy utca 14. üzlet 4.], bejegyezve Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.[01 09 397787] cégjegyzékszámon, mint az Adatkezelő nevében eljáró személyes adatok feldolgozója (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
(az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó esetenként együttesen Felek, vagy külön-külön Fél)
az alábbi helyen és napon az alábbi feltételekkel.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

1.1. Az Adatfeldolgozó a mellékletben leírt szolgáltatásokat nyújtja az Adatkezelőnek. Az 1. sz. Melléklet meghatározza az adatfeldolgozás tárgyát, típusát és célját, az adattípusokat és az érintettek kategóriáit.

1.2. Ez a megállapodás attól az időponttól kezdve alkalmazandó, amikor az Ügyfél elfogadja a feltételeket.

1.3. Az elején nagybetűvel írt kifejezések jelentése megegyezik az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltakkal, amelyek az Adatfeldolgozó által kifejlesztett Szoftverhez való hozzáférést és annak használatát és a Kapcsolódó Szolgáltatások igénybevételét szabályozzák.

 

2. A rendszergazda utasításai

2.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásáról, különösen az adatkezelés megengedhetőségéről és az érintettek törvényes jogainak biztosításáról a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (GDPR) meghatározottak szerint.

2.2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján, különösen az ÁSZF-ben foglaltakkal összefüggésben dolgozza fel.

2.3. Hacsak bizonyos személyes adatok feldolgozását nem írja elő az uniós jog vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tagállami jog, az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő utasításai alapján kezelheti az adatokat. Az Adatfeldolgozó az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az Adatfeldolgozót minden jogi követelményről, kivéve, ha az alkalmazandó jog fontos közérdekből tiltja az ilyen tájékoztatást.

2.4. Az Adatkezelőnek az Adatfeldolgozóhoz intézett további utasításait írásban kell megadni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben.

2.5. Ha az Adatfeldolgozó úgy véli, hogy az Adatkezelő utasítása sérti az adatvédelmi jogszabályokat, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Adatkezelőt.

 

3. Technikai és szervezési intézkedések

3.1. Az Adatfeldolgozó végrehajtja a GDPR 32. cikkében meghatározott biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat annak érdekében, hogy:

3.1.1. a feldolgozórendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmassága, integritása, rendelkezésre állása és rugalmassága biztosított legyen;
3.1.2. a személyes adatok elérhetőségének és hozzáférhetőségének időben történő helyreállítása megtörténhessen fizikai vagy technikai incidens esetén;
3.1.3. a feldolgozás biztonságát garantáló technikai és szervezeti mechanizmusok rendszeres ellenőrzése, értékelése és értékelése lehetséges legyen; és
3.1.4. adott esetben a személyes adatok álnevesítése és titkosítása elvégezhető legyen.

3.2. Az Adatfeldolgozó támogatja az Adatkezelőt a technikai és szervezési intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi jogi kötelezettség teljesítésében. Az Adatfeldolgozó együttműködik az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítésében, és szükség esetén előzetes konzultációt folytat a felügyeleti hatóságokkal. Az Adatfeldolgozó kérésre az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és dokumentumokat.

 

4. A feldolgozó kötelezettségei

4.1. Az Adatfeldolgozó megerősíti, hogy ismeri a vonatkozó adatvédelmi szabályokat. Az Adatfeldolgozó belső működési eljárásainak meg kell felelniük a hatékony adatvédelmi irányítás különleges követelményeinek.

4.2. Az Adatfeldolgozó garantálja és vállalja, hogy az adatfeldolgozási eljárásokban részt vevő valamennyi munkatárs ismeri az adatvédelemre vonatkozó előírásokat. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy e személyzetet titoktartási kötelezettség köti, vagy megfelelő jogi titoktartási kötelezettség terheli. Az Adatfeldolgozó ellenőrzi a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak való megfelelést.

4.3. Az Adatfeldolgozó hozzáférhet az Adatkezelő személyes adataihoz, és feldolgozhatja azokat, amennyiben ez a Szoftver és annak minden funkciójának az ÁSZF-el összhangban történő nyújtásával és karbantartásával kapcsolatban szükséges.

4.4. Az Adatfeldolgozó a törvény által megengedett mértékben és szükség esetén adatvédelmi tisztviselőt nevez ki. Az Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét közvetlen kapcsolatfelvétel céljából közölni kell az Adatkezelővel.

4.5. Az Adatfeldolgozó a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag Magyarország területén vagy szükség esetén az Európai Unió valamely tagállamában kezelheti. A személyes adatok harmadik országban történő feldolgozásához az Adatkezelő kifejezett előzetes hozzájárulása szükséges, és meg kell felelnie a vonatkozó jogi követelményeknek.

4.6. Az Adatfeldolgozó a lehetséges mértékben megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel támogatja az Adatkezelőt annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelő képes legyen teljesíteni az érintettek jogainak gyakorlására irányuló kérelmekre való válaszadással kapcsolatos kötelezettségeit. Az Adatfeldolgozó ezért vállalja, hogy az érintettek hozzá intézett kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított hét munkanapon belül továbbítja az Adatkezelő által megadott e-mail címre.

 

5. Egyéb feldolgozók

5.1. A GDPR 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Adakezelő beleegyezik, hogy az Adatfeldolgozó a fent leírt adatkezelésbe a jelen megállapodáshoz csatolt további adatfeldolgozók listájában (a továbbiakban: lista) felsorolt további adatfeldolgozókat (további adatfeldolgozók) is bevonhat. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat is bevonhat az adatfeldolgozásba, amennyiben a kapcsolattartási e-mail címen keresztül tájékoztatja az Adakezelőt a bevonásukról legkésőbb 5 munkanappal azt az időpontot megelőzően, amikor a további adatfeldolgozót be kell vonni az adatkezelésbe. Amennyiben az Adakezelő nem tiltakozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az Adakezelő kifejezetten hozzájárul a bejelentett további adatfeldolgozó bevonásához.

 

6. A tisztviselő ellenőrzési joga

6.1. Az Adatfeldolgozó elfogadja, hogy az Adatkezelőnek vagy egy arra felhatalmazott személynek joga van a szükséges mértékben ellenőrizni az adatvédelmi rendelkezések betartását, többek között információk és vonatkozó dokumentumok bekérésével. Az Adatkezelőnek joga van az Adatfeldolgozó által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatok ellenőrzésére is. Az ellenőrzések lefolytatásáról a két fél a lefolytatás előtt állapodik meg.

6.2. A megfelelő adatkezelés bizonyítása releváns és érvényes kiberbiztonsági tanúsítványokkal is történhet, ha a tanúsítvány konkrét tárgya az ügyben elrendelt adatkezeléshez kapcsolódik. A vonatkozó igazolás benyújtása azonban nem helyettesíti az alvállalkozó azon kötelezettségét, hogy az e szerződés 3. pontjában említett biztonsági intézkedéseket végrehajtsa.

 

7. Az adatfeldolgozó által elkövetett adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettsége

Az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan működési zavarról, amely veszélyezteti az Adatkezelő által megadott személyes adatokat. Az Adatfeldolgozó tisztában van azzal, hogy az Adatkezelő köteles dokumentálni az adatvédelmi incidenst, és szükség esetén tájékoztatni a felügyeleti hatóságot és/vagy az érintetteket. Az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül jelenti az adatvédelmi incidenst az Adatkezelőnek, és legalább a következő információkat adja meg az Adatkezelőnek:

7.1.1. az adatvédelmi incidensjellegének leírása, az érintett adatalanyok kategóriái és hozzávetőleges száma, valamint az érintett személyes adatok nyilvántartása;
7.1.2. a további információkért felelős kapcsolattartó neve és elérhetősége;
7.1.3. az adatvédelmi incidensvárható következményeinek leírása; és
7.1.4. az adatvédelmi incidens kijavítása vagy enyhítése érdekében hozott intézkedések leírása.

 

8. Kilépés

Ha az Adatkezelő megszünteti a Szoftver használatát, az Adatfeldolgozó a személyes adatokat az ÁSZF-ben meghatározott ideig megőrzi. A megőrzési időszak után az Adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl, kivéve a következő eseteket:

8.1.1. az adatok megőrzése az Adatfeldolgozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
8.1.2. az ÁSZF-nek megfelelően az Adatkezelő értesíti az Adatfeldolgozót arról, hogy újra aktiválni kívánja a Szoftvert és megfizeti a vonatkozó díjakat.

 

1. sz. melléklet

A szerződéses szolgáltatások listája és az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei

A feldolgozás tárgya A Szoftver biztosítása
A feldolgozás jellege és célja Az Adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások keretében végzett adatkezelés a következő célokra terjed ki: adminisztratív könyvelés, lakóépületek adóügyi és adminisztratív kezelése, fizetésbeszedés és adósságkezelés, beleértve a fizetésbeszedésre és adósságkezelésre vonatkozó automatizált döntéseket; a lakóépületek fenntartásának finanszírozására való pénzügyi jogosultság értékelése.
A személyes adatok típusai Kapcsolattartási és azonosító adatok
Szerződéses adatok
Személyes körülményekre vonatkozó adatok
A kifizetésekre vonatkozó adatok, a kifizetésekre és az adósságkezelésre vonatkozó adatok, a pénzügyi kapacitással kapcsolatos adatok
Adminisztratív adatok
Adóadatok
Az érintettek kategóriái (jelölje meg, hogy mely érintettekre vonatkoznak) Lakóépületek (lakók/tulajdonosok)

 

2. melléklet

Egyéb feldolgozók listája